Jak jsme testovali terapeutické krytí StopBac STERILE Kompres

 

Souhrn

V ambulanci hojení ran a na lůžkovém oddělení - Interní oddělení Strahov (Všeobecná fakultní nemocnice Praha) byla po dobu jednoho měsíce (červen 2018) ověřena účinnost terapeutického krytí StopBac Sterile Kompresy. U 18 pacientů (celkově 19 ran, ulcerací) s převážně chronickými ránami došlo ve 47 % k zlepšení hojení ran, v 37 % bylo zaznamenáno přechodné zlepšení ran a u 16 % došlo ke zhoršení vývoje rány. U poslední skupiny nemocných nebyla zaznamenána regrese hojení ani po aplikaci jiných krytí. Je nutné vzít na zřetel teplotní klimatické extrémy počasí během sledování, komorbidity pacientů včetně non compliance nemocných. Krytí StopBac Sterile Kompresy obstálo v komplikovaných podmínkách. Během sledování nebylo krytí aplikováno u hlubokých ran, chirurgických ran, chirurgických sutur nebo u infi kované rány.

Klíčová slova: StopBac Sterile Kompresy, nehojící se rány, terapeutické materiály, hojení ran, prevence infekce, dlouhodobě se nehojící rány

 

Ověření účinnosti terapeutických krytí používaných v hojení ran provází testování v rámci preklinických a klinických studií. Bez ohledu na závěry laboratorních výzkumů, doporučené indikace zprostředkované zástupci fi rmy, bez ovlivnění informacemi kolegů z oboru, jsme si chtěli sami empiricky potvrdit účinnost materiálu StopBac Sterile. Naše zkušenost z klinické praxe však po léta potvrzuje, že shrnutí poznatků se závěrečným hodnocením u terapeutických materiálů trvá minimálně jeden rok i déle (v závislosti na množství pacientů).

Terapeutické krytí StopBac Sterile bylo používáno v ambulanci hojení ran a na lůžkovém oddělení Interního oddělení Strahov Všeobecná FN Praha po dobu jednoho měsíce do vyčerpání množství poskytnutých vzorků výrobcem (Grade Medical s.r.o.). Vzhledem ke standardnímu výskytu chronických (nehojících se) ran našich pacientů jsme se koncentrovali na krytí StopBac STERILE Kompresy, které oproti krytí StopBac STERILE Standard (kombinace s fi lmovým adhesivním krytím) je používáno více u chirurgických a akutních ran.

Během jednoho měsíce bylo krytí použito u 18 pacientů s 19 posuzovanými ránami – ulceracemi (ambulantní – 16 pacientů, na lůžkovém oddělení 2 pacienti), u jedné pacientky byly sledovány dvě ulcerace v rozdílné lokalitě. Jednotlivé převazy byly prováděny v intervalu od dvou do čtyř dnů v ambulanci hojení ran, na lůžkovém oddělení nebo v domácím prostředí pacientů. Vyjma pacienta s posttraumatickou ránou, jednoho pacienta s bércovými ulceracemi (anamnéza dva měsíce) a kožních projevů po bodnutí hmyzem (anamnéza dva týdny) se jednalo o nemocné, kterým je poskytována lokální terapie v ambulanci hojení ran několik měsíců až čtyři roky.

U těchto nemocných byly před aplikací krytí StopBac použity různé druhy terapeutických krytí (převážně s antibakteriálním účinkem), obecně jde o tzv. nehojící se rány. Rozsah jednotlivých ran (ulcerací) dosahoval od 4 cm2 do 100 cm2. Mezi komplikující onemocnění jednotlivých pacientů patřily diagnózy typu: diabetes mellitus 2. typu, monstrózní obezita, polyvalentní alergie, psoriasis vulgaris v akutním stadiu, lymfedém, akutní stresová situace (úmrtí v rodině) a morbus parkinson.

Posouzení účinnosti krytí bylo prováděno v době, kdy docházelo k venkovním teplotním extrémům (26 a více stupňů Celsia), které mohly ovlivnit průběh hojení ran (pomnožení patogenů, otoky končetin, dermatitis a jiné). Silnou bolest při první aplikaci krytí udávali tři pacienti. Tato bolest se snížila následující převazy. Bolest vnímalo při snímání krytí z rány (z konkávní strany obvazu) pět pacientů, avšak docházelo tak k mechanickému débridementu fibrinového povlaku.

Z důvodu zvýšené bolesti po více dnů u jednoho pacienta při aplikaci krytí byl zvolen kompromis a spolu s aplikací StopBac Kompresy bylo použito na druhou část spodiny rány další standardně používané krytí s antiseptickými účinky. V prvním případě byla reakce krytí StopBac Kompresy s větším efektem (čistá spodina rány). V druhém případě byla reakce obou krytí shodná (vyčistění spodiny rány). V průběhu ověření účinků krytí StopBac Sterile Kompresy došlo u 47 % pacientů ke zlepšení hojení ran, u 37 % pacientů došlo k přechodnému zlepšení ran a u 16 % pacientů došlo ke zhoršení vývoje rány.

Je nutné vzít na zřetel teplotní extrémy počasí během studie, komorbidity pacientů včetně non compliance nemocných, jak bývá často v ambulantním provozu. Ověření účinnosti krytí StopBac Sterile Kompresy z naší strany vyžaduje další aplikace u větší skupiny nemocných s různými etiologiemi ran a po delší časovou jednotku, proto budeme po dohodě s výrobcem materiálu v testování pokračovat.

Například během pilotní studie nebylo krytí testováno u hlubokých ran, chirurgických ran, chirurgických sutur nebo u infikované rány. Dosavadní, i když krátkodobé výsledky nám však ukázaly, že krytí StopBac Sterile Kompresy se zařadí mezi další materiály standardně používané v hojení ran s dobrým efektem při správné indikaci.

 

Mgr. Markéta Koutná, PhD.
Lucie Nájemníková
Růžena Mrázková

Ambulance hojení ran,
Interní oddělení Strahov,
Všeobecná fakultní nemocnice Praha

 

Článek o testování vyšel v odborném časopise pro nelékařské zdravonické pracovníky Florence. K nahlédnutí zde.

Krytí na hojení ran StopBac bylo testováno také na oddělení ortopedie ve FN Motol Praha. K nahlédnutí zde.