Reklamace a vrácení zboží

Reklamační řád
SPOLEČNOSTI GRADE MEDICAL s. r. o.

se sídlem náměstí Sítná 3105, Kročehlavy, 272 01 Kladno

 


1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a vztahuje se pro zboží nakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.grademed.cz, u kterého kupující uplatnil právo z odpovědnosti za vady (dále jen Reklamace) v záruční době.

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek.

Prodávající je obchodní společnost Grade Medical s. r. o., se sídlem náměstí Sítná 3105, Kročehlavy, 272 01 Kladno, jako osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který dodává kupujícímu zboží. 

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím.

 

2. Záruční podmínky

Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem.

Kupující je povinen v případě zaslání zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit Přepravci. V případě jakýchkoli závad obalů se doporučuje Kupujícímu zásilku nepřevzít. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.

Projeví – li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

Reklamaci je možno uplatnit pouze v záruční době.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající neodpovídá za vadu u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku dlouhodobého užívání (opotřebení), v důsledku nevhodného užívání nebo užívání v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k použití nebo v důsledku mechanického poškození. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací nebo dopravou prováděnou kupujícím, úmyslným poškozením nebo za vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na některé z těchto řešení:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

 

3. Vyřízení reklamace

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla společnosti. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Prodávající doporučuje Kupujícímu pro snadné a rychlé uplatnění reklamace kontaktovat Prodávajícího, na e-mailové adrese eshop@stopbac.cz. V e-mailu přitom musí být uvedeno:

 • jméno a příjmení kupujícího
 • kontakt na kupujícího
 • číslo faktury – daňového dokladu
 • kopie dokladu o zaplacení reklamovaného zboží (či jiným způsobem bude doložena koupě zboží u Prodávajícího)
 • název a typ reklamovaného zboží
 • fotografie dokládající vadu (je-li možné takovou fotografii pořídit)
 • popis vady

Reklamované zboží Kupující odešle na své náklady Prodávajícímu na adresu sídla společnosti, pokud neinformuje Prodávající Kupujícího o jiné adrese pro uplatnění reklamace. Kupující odešle reklamované zboží Prodávajícímu zabalené do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu. Reklamace musí obsahovat popis zjištěné vady. K reklamaci bude přiložena kopie faktury a kopie dokladu o zaplacení reklamovaného zboží (či jiným způsobem bude doložena koupě zboží u prodávajícího).

O způsobu vyřízení reklamace se dohodne Prodávající s Kupujícím co nejdříve po obdržení reklamace.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne jejího uplatnění.

V případě, že Prodávající reklamaci zamítne, informuje Prodávajícího o důvodech tohoto rozhodnutí.

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

 

4. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti dotčených stran v souladu s platnými právními předpisy.
V případě, že některá ustanovení reklamačního řádu budou v rozporu se zákonem, použije se zákon.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 1. 2018.  

 
Příloha č.2 obchodních podmínek:

 

Vzorový formulář Pro odstoupení od kupní smlouvy


 

Příloha č. 3 obchodních podmínek:

 

Dokument Podmínky ochrany osobních údajů rozšiřující článek č. 11 Obchodních podmínek o náležitosti nařízení GDPR.

   

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Grade Medical s.r.o., IČ 645 777 32, se sídlem náměstí Sítná 3105, Kročehlavy, 272 01 Kladno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou eshop@stopbac.cz

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou emailová adresa eshop@stopbac.cz

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.