Obchodní podmínky

 SPOLEČNOSTI GRADE MEDICAL s. r. o. 

 

se sídlem náměstí Sítná 3105, Kročehlavy, 272 01 Kladno

 

1. VYMEZENÍ POJMŮ

1.1. Prodávající - obchodní společnost GradeMedical s. r. o., se sídlem náměstí Sítná 3105, Kročehlavy, 272 01 Kladno, jako osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který dodává kupujícímu zboží, především zdravotnické prostředky a prostředku pro ochranu a zlepšení zdraví.

1.2. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím.

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Grade Medical s. r. o. upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.stopbac.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba kupujícího, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

2.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující s obchodními podmínkami. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoli upravit.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Umístěním nabídky prodeje zboží na webových stránkách prostřednictvím webového rozhraní obchodu vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží (návrh k uzavření kupní smlouvy) za uvedených podmínek, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

4.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

4.5. Prodávající dodává zboží pouze v rámci České republiky.

4.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 4.6.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 4.6.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • 4.6.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.8. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady kupní ceny, Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, což provede stisknutím tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“.

4.9. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu.

4.10. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Na samotný vznik kupní smlouvy však již toto potvrzení nemá vliv.

4.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

4.14. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky kupujícího, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu kupujícího zboží objednat.

4.15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 5.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • 5.1.2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího Grade Medical s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“);

5.2. Kupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou kupní cenu za objednané zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, dopravou a dodáním zboží (např. poštovné, dobírka) na něž byl před odesláním objednávky upozorněn. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6. Prodávající je oprávněnpožadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a předá jej kupujícímu některou z těchto cest:

 • 5.8.1. zaslání v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího
 • 5.8.2. zaslání prostřednictvím poštovních služeb na uvedenou adresu kupujícího
 • 5.8.3. předání společně s předaným zbožím

5.9. Ceny v internetovém obchodě se mohou lišit od aktuálně platných cen stanovených prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupní ceny dle svého uvážení a právo takto stanovené ceny později měnit. V případě, že se aktuálně platná cena liší od ceny uvedené v internetovém obchodě, bude kupujícímu zaslána upravená nabídka prostřednictvím elektronické pošty na uvedenou kontaktní adresu.

5.10. Online platby pro eshop StopBac provazovaný společností Grade Medical s.r.o. zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • 6.1.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • 6.1.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • 6.1.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • 6.1.4. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.3. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, pokud:

 • 6.3.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • 6.3.2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • 6.3.3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • 6.3.4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití

6.4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je k dispozici na webových stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prodávajícímu na adresu společnosti. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 13 těchto obchodních podmínek.

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.Právo vrátit zboží se vztahuje výhradně na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu.

6.6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.10. V případě, že kupující kvůli velikosti objemu své objednávky využil dopravu zdarma, má prodávající právo, odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, tyto náklady na dopravu odečíst od peněžních prostředků, které kupujícímu vrací.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. Při větších objednávkách je prodávající oprávněn uskutečňovat dílčí dodávky. Každá dílčí dodávka se považuje za vyřízení jedné zvláštní objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek.

7.6. Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím.

7.7. Nepředvídané události (např. vyšší moc, nepokoje, válka, stávky, nedostatky energie, úřední opatření, poruchy provozu atd.) zprošťují prodávajícího po dobu jejich trvání dodací povinnosti. V těchto případech nemá kupující nárok na náhradu škody.

7.8. Pokud kupující veškeré zboží neodebere ke sjednanému termínu nebo nesplní své platební povinnosti v souvislosti s předchozími pohledávkami, je prodávající oprávněn odstoupit od dalších sjednaných smluv (individuálních objednávek), aniž by byl prodávající kupujícího povinen vyzvat ke splnění těchto jeho uvedených povinností. To platí i tehdy, byla-li objednávka ze strany prodávajícího potvrzena.

7.9. Přepravu zajišťují externí přepravní společnosti GLS , Česká pošt či Zásilkovna. Dodací lhůta uvedená u jednotlivých produktů je obvykle 2-4 dny a zahrnuje příjem Vaší objednávky, její potvrzení, expedici zboží e-shopem a dodání zboží na místo určení zvolenou přepravní službou. Každá přepravní služba má své dodací podmínky, které si zákazník může najít na webových stránkách jednotlivých přepravců. Upozorňujeme, že při dodání zboží obchodním balíkem České pošty má zákazník možnost k vyzvednutí balíku na poště pouze 1 týden, poté se nám zásilka vrací jako nevyzvednutá. 

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 8.2.3. je zboží v odpovídajícím množství
 • 8.2.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku jejich dlouhodobého užívání (opotřebení), v důsledku jejich užívání v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k použití nebo jejich mechanickým poškozením. 

8.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Dohodnete-li se s prodávajícím s kupujícím na lhůtě delší, pak musí být reklamace vyřízena do konce prodloužené lhůty. Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co zákazník reklamaci uplatnili, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.

. Reklamace musí obsahovat popis zjištěné vady. K reklamaci bude přiložena kopie faktury a kopie dokladu o zaplacení reklamovaného zboží (či jiným způsobem bude doložena koupě zboží u prodávajícího).

8.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na některé z těchto řešení:

 • 8.7.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • 8.7.2. na odstranění vady opravou věci,
 • 8.7.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • 8.7.4. odstoupit od smlouvy.

8.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je k dispozici na webových stránkách prodávajícího a je nedílnou přílohou těchto obchodních podmínek.

 

9. SYSTÉM VIGILANCE

9.1. Systémem vigilance pro zdravotnické prostředky se dle § 69 odst. 1 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, rozumí „systém oznamování a vyhodnocování nežádoucích příhod a bezpečnostních nápravných opatření týkajících se zdravotnických prostředků“. Účelem tohoto systému je zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti pacientů, uživatelů a třetích osob snižováním pravděpodobnosti opakování stejného typu nežádoucí příhody na různých místech v různou dobu.

9.2. Nežádoucí příhodou se dle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůrozumí:

 • 9.2.1. jakékoliv selhání nebo zhoršení vlastností, popřípadě účinnosti zdravotnického prostředku nebo nepřesnost ve značení zdravotnického prostředku, nebo v návodu k použití, které vedly nebo by mohly vést ke smrti uživatele nebo jiné fyzické osoby anebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu,
 • 9.2.2. technický nebo zdravotní důvod, který souvisí s vlastnostmi nebo účinností zdravotnického prostředku a vede výrobce z důvodů uvedených v bodě 9.2.1. k systematickému stahování zdravotnického prostředku stejného typu z trhu.

9.3. V případě ohlašování nežádoucí příhody dávané do souvislosti se zdravotnickým prostředkem, který je předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, je doporučeno kupujícímu jako nejkratší postup použít jeden z níže uvedených:

 • 9.3.1. kontaktování výrobce či distributora (společnost Grade Medical s.r.o.) zdravotnického prostředku, který je předmětem kupní smlouvy. Ten následně na to sám ohlásí nežádoucí příhodu Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.
 • 9.3.2. kontaktování Státního ústavu pro kontrolu léčiv pomocí jimi předepsaných formulářů.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení či jej nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu neoprávněně užít.

10.7. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 11.8.1. požádat prodávajícího o vysvětlení
 • 11.8.2. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav

11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. 3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

13. DORUČOVÁNÍ

13.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.

13.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

13.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím a není přístupná.

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační řád.

 

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2018.

 Příloha č.1 obchodních podmínek:

Reklamační řád
SPOLEČNOSTI GRADE MEDICAL s. r. o.

se sídlem náměstí Sítná 3105, Kročehlavy, 272 01 Kladno

 pro zboží zakoupené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.stopbac.cz1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a vztahuje se pro zboží nakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.grademed.cz, u kterého kupující uplatnil právo z odpovědnosti za vady (dále jen Reklamace) v záruční době.

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek.

Prodávající je obchodní společnost Grade Medical s. r. o., se sídlem náměstí Sítná 3105, Kročehlavy, 272 01 Kladno), jako osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který dodává kupujícímu zboží, především zdravotnické prostředky. 

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím.

 

2. Záruční podmínky

Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem.

Kupující je povinen v případě zaslání zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit Přepravci. V případě jakýchkoli závad obalů se doporučuje Kupujícímu zásilku nepřevzít. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.

Projeví – li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

Reklamaci je možno uplatnit pouze v záruční době.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající neodpovídá za vadu u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku dlouhodobého užívání (opotřebení), v důsledku nevhodného užívání nebo užívání v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k použití nebo v důsledku mechanického poškození. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací nebo dopravou prováděnou kupujícím, úmyslným poškozením nebo za vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na některé z těchto řešení:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

 

3. Vyřízení reklamace

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla společnosti. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Prodávající doporučuje Kupujícímu pro snadné a rychlé uplatnění reklamace kontaktovat Prodávajícího, společnost Grade Medical s.r.o., na e-mailové adrese obchod@grademed.cz. V e-mailu přitom musí být uvedeno:

 • jméno a příjmení kupujícího
 • kontakt na kupujícího
 • číslo faktury – daňového dokladu
 • kopie dokladu o zaplacení reklamovaného zboží (či jiným způsobem bude doložena koupě zboží u Prodávajícího)
 • název a typ reklamovaného zboží
 • fotografie dokládající vadu (je-li možné takovou fotografii pořídit)
 • popis vady

Reklamované zboží Kupující odešle na své náklady Prodávajícímu na adresu sídla společnosti, pokud neinformuje Prodávající Kupujícího o jiné adrese pro uplatnění reklamace. Kupující odešle reklamované zboží Prodávajícímu zabalené do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu. Reklamace musí obsahovat popis zjištěné vady. K reklamaci bude přiložena kopie faktury a kopie dokladu o zaplacení reklamovaného zboží (či jiným způsobem bude doložena koupě zboží u prodávajícího).

O způsobu vyřízení reklamace se dohodne Prodávající s Kupujícím co nejdříve po obdržení reklamace.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne jejího uplatnění.

V případě, že Prodávající reklamaci zamítne, informuje Prodávajícího o důvodech tohoto rozhodnutí.

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

 

4. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti dotčených stran v souladu s platnými právními předpisy.
V případě, že některá ustanovení reklamačního řádu budou v rozporu se zákonem, použije se zákon.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 1. 2018.  

 
Příloha č.2 obchodních podmínek:

 

Vzorový formulář Pro odstoupení od kupní smlouvy

- Pro jeho zaslaní kontaktujte Grade Medical s.r.o. na výše uvedené kontaktní adrese. 

Příloha č. 3 obchodních podmínek:

 

Dokument Podmínky ochrany osobních údajů rozšiřující článek č. 11 Obchodních podmínek o náležitosti nařízení GDPR.

   

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Grade Medical s.r.o., IČ 645 777 32, se sídlem náměstí Sítná 3105, Kročehlavy, 272 01 Kladno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Grade Medical s.r.o., Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Obchodní podmínky jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány. Poslední aktualizace 8. 4. 2022.